زمین چمن مصنوعی فوتبال با امکان استفاده همزمان دو تیم 7 نفره مجهز به سیستم نور جهت استفاده در شب و دارای جایگاه تماشاگران ، دو رختکن مجزا و مجهز به سرویسهای بهداشتی و دوش