سالن حافظ مجهز به سیستم صورتی و تصویری مناسب

برای برگزاری انواع کلاسهای اموزشی

گنجایش ۴۵ نفر با چیدمان سینمایی /گنجایش ۲۴ نفر با چیدمان کلاسی

/ گنجایش ۲۴ نفر با چیدمان U  را دارد