باجه بانك صادرات جنب ورودي هتل و باجه بانك اقتصاد نوين مستقر در لابي هتل جهت ارائه خدمات بانكي به ميهمانان ارجمند ، همچنين چندين دستگاه عابر بانك جهت رفاه شما