نام سالن: پارسه

ظرفیت سالن:  18 الی  30 نفر  بر اساس چیدمان انتخابی 

امکانات سالن: ویدئو پرژکتورو پرده نمایش

 

02144739088
02144739089
09106280815