اينترنت

اينترنت2020-09-21T17:09:11+03:30

smartphone-wifi-capabilitiesدر تمام قسمت هاي هتل امكان استفاده از اينترنت پر سرعت بي سيم وجود دارد.